Conneris1ConnerIs2ConnerIs3ConnerIs4Connor6monthsDelbertShaneJenFamilyShaneJenFamily2020ShaneSurpriseProposal