Conneris1ConnerIs2ConnerIs3ConnerIs4Connor6monthsDelbertDelbert8thGradeShaneJenFamilyShaneJenFamily2020ShaneSurpriseProposal