Conneris1ConnerIs2ConnerIs3ConnerIs4Connor6monthsDelbertDelbert8thGradeShaneJenFamily2019ShaneJenFamily2020ShaneJenFamily2023ShaneSurpriseProposal